Voor de begroting 2017 werkten we de risicoanalyse bij. We verwijderden de financiële effecten van risico’s die in de jaarrekening geëffectueerd zijn.

De risico’s deelden we in naar:

  • risico’s van open einde regelingen
  • overige risico’s
  • risico’s van de bezuinigingen

Er zijn inschattingen gemaakt van:

  • de omvang van het risico
  • de kans dat het risico zich voordoet
  • het jaar dat het risico kan optreden

Met deze factoren en de uitgangspunten uit de nota Risico’s de baas berekenden we het gewogen risico. Dit geeft het volgende beeld:

Categorie/ gewogen risico in euro's

2017

2018

2019

2020

Open einde regelingen

294.050

294.050

294.050

294.050

Overige

64.620

328.250

315.500

327.500

Bezuinigingsmaatregelen

28.068

56.136

pm

pm

Totaal

386.738

678.436

609.550

621.550

Risico's open einde regelingen
De open einde regelingen bevatten vooral de risico’s voor Wmo en Jeugdzorg. In het eerste jaar van de decentralisatie van rijkstaken merkten we dat vooral de toereikendheid van de budgetten voor Jeugdzorg onzeker was. Het risico dat dat niet het geval is wordt als gemiddeld ingeschat.

Bij de risico-inschatting hielden we geen rekening met mogelijke aanpassing van de budgetten sociaal domein door het landelijk beeld van de overschotten op de Wmo budgetten.

Overige risico's
De overige risico’s bevatten vooral de risico’s voor onderhoud en vervanging bomen en belastingopbrengsten. Nieuwe risico's van behoorlijke omvang gaan over de rentetoerekening. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) veranderen de voorschriften voor toerekenen van rente.

Eerder was dit al voorgeschreven voor de grondexploitaties. Nu geldt dit ook voor de reguliere. Meestal geeft het doorrekenen van een lagere rente geen problemen omdat de lasten ook evenredig lager worden.

Vormen de lasten de basis voor de berekening van tarieven? Dan gaan de opbrengsten ook evenredig omlaag. Bijvoorbeeld bij de riolering en begraafplaatsen. Dit kan leiden tot een aanzienlijk nadeel in de begroting. Wij verwachten dat de regelgeving op dit punt verder wordt uitgewerkt. Daarom waarderen wij het risico nu als laag.

NB: in de berekening van het benodigde bufferbedrag is geen rekening gehouden met de risico’s voor de grondexploitatie. Deze risico’s worden afgezet tegen de beschikbare reserves.

Risico's van de bezuinigingen
De risico's van de bezuinigingen gaan over de taakstelling voor huisvesting. We wachten de uitkomsten van de besluitvorming over de mogelijke herindeling met Neerijnen en Lingewaal af. Dan weten we of we het gebouw Kuipershof 4 kunnen afstoten.