Programma Totaal

Stip op de horizon

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal werken al jaren samen bij veiligheid en brandweerzorg. Ze onderzochten de afgelopen periode intensief de mogelijkheden voor een vergaande samenwerking. De onderzoeken waren gericht op:

 • de financiële situatie van de gemeente
 • de ambities voor de voorzieningen in de 26 dorpen
 • en bijvoorbeeld de staat van het onderhoud van groen en wegen

In de onderzoeksfase konden inwoners hun wensen en zorgen delen over de dienstverlening bij een grotere GNL-gemeente.

Ervan uitgaande dat de raden zich op 6 oktober uitspraken voor een bestuurlijke fusie, gaan de colleges aan de slag met de opdracht om een Herindelingsontwerp op te stellen. Met het door de raden genomen mijlpaalbesluit start een vervolgfase in het samenwerkingsproces. In 2017 kan dat leiden tot een onomkeerbaar politiek besluit. Het vizier is de komende periode gericht op het herindelingsontwerp. In dit ontwerp worden vraagstukken over de gezamenlijke ambities en keuzen verder uitgewerkt.

In aanloop naar de mogelijke bestuurlijke fusie werkt Geldermalsen samen met Neerijnen en Lingewaal aan een visie op dienstverlening. Dienstverlening die past in de huidige tijd. Er is aandacht voor:

 • open communicatie met inwoners
 • ruimte bieden aan eigen initiatieven van inwoners

De gezamenlijke visie is ook de leidraad voor de verbeteringen die Geldermalsen in haar dienstverleningsconcept wil doorvoeren.

Relevante ontwikkelingen en trends

Visie op dienstverlening
Naast de ontwikkelingen in de maatschappij richt de overheid zich steeds meer op een faciliterende rol in plaats van de rol van initiatiefneemster. Door deze ontwikkelingen wordt de visie op dienstverlening aangepast. Vooruitlopende op een eventueel herindelingsbesluit is afgesproken dat Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen samen gaan optrekken. Een mogelijke herindeling met deze gemeenten betekent dat er een nieuwe gemeente ontstaat van 26 dorpen.

In de gemeentelijke organisatie zijn al allerlei initiatieven die een voorschot lijken te nemen op een nieuwe dienstverleningsvisie.

 • Bij het Kernteam koos de gemeente een manier van werken met veel persoonlijk contact met  klanten.
 • De crisis rond het asielzoekerscentrum en de gesprekken met inwoners daarna maakten duidelijk dat vormen van onvrede te maken kunnen hebben dienstverlening van de gemeente.

In deze turbulente tijden is voor goede en consistente dienstverlening een heldere visie, scherpe koersbepaling en een wendbare, effectieve organisatie nodig.

Invoering Omgevingswet
Het Rijk voert een grote verandering in het omgevingsrecht door. Diverse wetten over de fysieke leefomgeving worden gebundeld en waar mogelijk vereenvoudigd in de Omgevingswet. De wet treedt naar verwachting in 2019 in werking.

Voor bijna alle vergunningen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving moeten inwoners in de toekomst bij één loket van de overheid terecht kunnen. De wetgeving voegt al deze verschillende onderwerpen in deze wet samen.

De impact op de gemeentelijke werkwijze is erg groot. Het wordt vergeleken met het transitieproces in het sociaal domein. Het komende jaar treft Geldermalsen voorbereiding om op tijd deze nieuwe wettelijke taken te kunnen uitvoeren.Geldermalsen werkt samen met Neerijnen en Lingewaal en de regio.

Wet open overheid
Op 19 april 2016 stelde de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) vast. De nieuwe wet vervangt de Wet openbaarheid bestuur. Het doel van de Woo is om overheden transparanter te maken. Het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling wordt daarmee beter gediend.

Volgens het wetsvoorstel hebben burgers recht op toegang tot publieke informatie en het hergebruik van die informatie. Overheden moeten uit eigen beweging bepaalde soorten informatie openbaar maken. Overheden gaan een register bijhouden van hun documenten en datasets. Dit register moet 24 uur per dag online beschikbaar zijn.

De reikwijdte van de Woo is breder. De uitzonderingsgronden voor de verplichting om informatie openbaar te maken worden aangescherpt. Er is een mogelijkheid om een verzoek te weigeren bij misbruik. De wet dwangsom niet tijdig beslissen geldt niet voor de Woo. De verwachting is dat deze bepaling geen invloed heeft op de misbruikverzoeken. Nu worden deze ingediend om proceskosten te ontvangen in bezwaar- en beroepsprocedures.De plenaire behandeling van de Woo in de Eerste Kamer is doorgeschoven naar 2017. De Senaat wacht op de aangekondigde impactanalyse van minister Plasterk.

Meer toezicht op verwerken persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (College bescherming persoonsgegevens) intensiveert het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein. In 2016 onderzocht de Autoriteit persoonsgegevens de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein bij 41 gemeenten.

In elke afzonderlijke wet staat welke persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Is er geen wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens? Dan is toestemming nodig. volgens het rapport hebben gemeenten nu onvoldoende overzicht over de verschillende wettelijke grondslagen voor persoonsgegevens.

Dit overzicht moet er binnen afzienbare tijd wel komen. Deze verbeterslag wordt regionaal voorbereid. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert in 2017 of gemeenten de aanbevelingen van het rapport uitvoeren.

Aanscherping privacywetgeving
Privacy is nu geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Toen stond internet nog in de kinderschoenen. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien. Het resultaat is:

 • per 1 januari 2016 is er een algemene verordening gegevensbescherming
 • een aparte richtlijn voor gegevensbescherming bij opsporing en vervolging voor politie en justitie  

Vanaf 25 mei 2018 geldt deze Europese Verordening voor alle EU-lidstaten. Eén privacywet in de hele EU in plaats van 28 verschillende nationale wetten. De nieuwe privacywetgeving geldt voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties. Dus ook voor de gemeente.

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verzamelen voor speciale doelen die in de Verordening staan. De gebruiker moet informatie krijgen over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hij moet toestemming geven voor de verwerking van zijn gegevens. Gaan organisaties niet op een verantwoorde manier met persoonsgegevens om? Dan zijn ze aansprakelijk. Om de aansprakelijkheid kracht bij te zetten krijgen toezichthouders uitgebreidere en zwaardere sanctiebevoegdheden. Deze kunnen oplopen tot een miljoen of twee procent van de (wereldwijde) jaaromzet. In Nederland is het College bescherming Persoonsgegevens de toezichthouder.

Integraal Veiligheidsplan 2017-2020 (IVP)
De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Het Kernbeleid Veiligheid beschrijft de regierol van gemeenten als volgt:
'het zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse betrokken partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren.'

Voor regie op het veiligheidsbeleid is een IVP onmisbaar. Met het Kernbeleid Veiligheid kunnen gemeenten stap voor stap tot een integraal veiligheidsplan komen. Het veiligheidsplan bevat:

 • een strategische visie
 • een selectie van prioriteiten inclusief aanpak uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking
 • de richtlijnen voor de organisatorische borging van het beleid

Kernbeleid Veiligheid heeft vijf beleidsvelden:

 • veilige woon- en leefomgeving
 • bedrijvigheid en veiligheid
 • jeugd en veiligheid
 • fysieke veiligheid
 • integriteit en veiligheid

Beperking veiligheidsrisico's van spoorvervoer
In 2015 trad de Wet Basisnet in werking. Deze wet heeft tot doel een balans te vinden tussen (externe veiligheids)risico’s voor omwonenden en het economisch belang van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit is vastgelegd in risicoplafonds.

Een jaar na de inwerkingtreding blijkt dat op veel trajecten sprake is van overschrijding van de risicoplafonds. Met alle ontwikkelingen bij het spoor in onze gemeente is het belangrijk deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. En, als dat nodig is bij de minister aan te dringen op maatregelen die de risico’s aanvaardbaar houden.

Relatie met andere programma's

Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties.

Onder programma 1, Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie, valt:

 • De vergunning- en ontheffingverlening volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Drank- en horecawet (Dhw).
 • De toezichts- en handhavingstaken APV en Dhw.
 • Het verlenen van omgevingsvergunningen door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), een gemeenschappelijke regeling (GR).
 • De invoering van de Omgevingswet (door de organisatorische impact)
 • De veiligheidsregio Gelderland-Zuid, brandweertaken en rampenbestrijding, een GR.

Onder programma 2, Wonen, werken en bedrijven, valt:

 • De toezichts- en handhavingstaken door de ODR op de omgevingsvergunningen.

Onder programma 3, Leefbaarheid, welzijn en zorg, valt:

 • Regionale Ambulancevoorziening door Veiligheidsregio Gelderland Zuid

De taken die de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe uitvoert voor de gemeente Geldermalsen hebben een relatie met de bedrijfsvoering. Daarom heeft Programma 1 ook een relatie met de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Inleiding

Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
 • Wat willen we bereiken?
 • Wat gaan we daarvoor doen?
 • Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
 • Wat zijn de risico's?

Speerpunten

Indicatoren

Nieuw in deze begroting is een verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers van waarstaatjegemeente.nl zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. We kunnen er ook voor kiezen om te vergelijken met een selectie vergelijkbare gemeenten en om het tijdsverloop te laten zien. Hier zien we een groeimogelijkheid voor de komende jaren. We horen ook graag uw wensen.

Indicatoren Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

Indicator

Eenheid

Periode

Geldermalsen

Nederland

Formatie

FTE per 1000 inwoners

2016

4,41

niet bekend

Bezetting

FTE per 1000 inwoners

2016

4,36

niet bekend

Overhead

% van totale lasten

2016

8,4

niet bekend

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inwoners lft 12-17 jaar

2014

197,9

139,7

Jeugdige veelplegers

aantal per 10.000 inwoners lft 12-17 jaar

2014

0,2

1,3

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2015

0,6

2,4

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2015

4,8

5,4

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2015

3,8

3,9

Vernieling en beschadiging

aantal per 1.000 inwoners

2015

4,6

6,1

Inleiding

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot

Notitie Op afstand en op maat, de gemeentelijke dienstverleningsvisie en het dienstverleningsconcept

gemeenteraad

maart 2008

geen einddatum*

Verordening Basis Registratie Personen (BRP) (inclusief eerste wijziging)

gemeenteraad

mei 2015

geen einddatum

Regeling beheer en toezicht BRP

college

september 2015

geen einddatum

Privacy reglement BRP

college

september 2015

geen einddatum

Informatie beveiligingsplan BRP
en Waardedocumenten

college

september 2016

september 2017

Jaarlijkse zelfevaluatie proces & privacy
BRP

college

september 2016

september 2017

Jaarlijkse zelfevaluatie reisdocumenten

college

september 2016

september 2017

Jaarlijkse zelfevaluatie inhoudelijk BRP

college

september 2016

september 2017

Reglement Burgerlijke stand

college

juli 2014

geen einddatum

Herziening onderhoudsrecht
Begraafplaatsen

gemeenteraad

juni 2011

geen einddatum

Verordening Lijkbezorging 2016

gemeenteraad

december 2015

geen einddatum

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

gemeenteraad

september 2011

geen einddatum

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik en gebiedsontzegging

college

augustus 2011

geen einddatum

Beleidsregel braderieën en (thema)markten

burgemeester

september 2015

geen einddatum

Beleidsregel standplaatsen

college

december 2015

geen einddatum

Integraal Veiligheidsplan

gemeenteraad

november 2012

2017

BIBOB beleid

gemeenteraad

november 2012

geen einddatum

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet

burgemeester

september 2015

geen einddatum

Horecaverordening 2013 (inclusief eerste wijziging)

gemeenteraad

oktober 2015

geen einddatum

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen 2014-2015

gemeenteraad

mei 2014

2016 **

Horecaregels en voorschriften Geldermalsen

college

september 2012

geen einddatum

Uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet Geldermalsen 2015

college en burgemeester

december 2014

2016 ***

Klachtenregeling

gemeenteraad

november 2005

geen einddatum

Inspraakverordening

gemeenteraad

mei 2004

geen einddatum

Verordening Commissie Bezwaarschriften

gemeenteraad

november 2002

geen einddatum

Juridisch toetsingskader evenementen artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldermalsen

burgemeester

juni 2016

geen einddatum

* Genoemde verordeningen/regelingen/beleidsregels kennen geen einddatum. Wordt er geen nieuw (raads)besluit tot wijziging genomen? Dan blijven de betreffende verordeningen/regelingen/
beleidsregels van kracht.
** Wordt als een verplicht hoofdstuk opgenomen in de beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020.
*** De uitgangspunten voor het onderdeel Drank- Horecawet worden in de beleidsnota
Volksgezondheid 2017-2020 geformuleerd.

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.

Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

De financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatieRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV (incl. reserves)201520162017201820192020
Lasten (x 1.000)
0.1Bestuur1.6991.6091.3631.3841.3651.365
0.2Burgerzaken9961.011734729762697
0.4Overhead2.9673.0066.9656.7826.6956.531
0.5Treasury0051484543
0.8Overige baten en lasten7132718916110084
0.10Mutaties reserves1.363837743743696696
1.1Crisisbeheersing en brandweer1.8331.8451.8311.8311.8311.831
1.2Openbare orde en veiligheid605684403403399399
8.1Ruimtelijke Ordening6056504504504505
8.3Wonen en bouwen295148123128123
Totaal Lasten10.2659.08012.93112.70812.52512.274
Baten (x 1.000)
0.1Bestuur1300000
0.2Burgerzaken473486516516516516
0.4Overhead00220192192192
0.5Treasury001714129
0.8Overige baten en lasten000000
0.10Mutaties reserves2.079999734649525363
1.1Crisisbeheersing en brandweer2400000
1.2Openbare orde en veiligheid201818181818
8.1Ruimtelijke Ordening020000
8.3Wonen en bouwen000000
Totaal Baten2.6091.5051.5051.3891.2631.098
Exploitatieresultaat na bestemming7.6547.57511.42611.31911.26211.176

De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatieRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV mutaties reserves201520162017201820192020
Toevoegingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves1.363837743743696696
Totaal toevoegingen1.363837743743696696
Onttrekkingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves2.079999734649525363
Totaal onttrekkingen2.079999734649525363
Saldo mutaties reserves-716-1621094170333

De mutaties na bestemming t.o.v. 2017 zijn op hoofdlijnen:

Programma 1

2018

2019

2020

Gemeenschappelijke regelingen

93

156

153

Algemene uitkering

0

0

-1

Overhead/ambtelijke uren

-44

-45

-71

Kapitaallasten

36

48

62

Nieuw beleid

25

25

25

Incidenteel terugkerend/fluctuerend

-4

-20

83

Totaal verschil t.o.v. basisjaar 2017

106

164

251

Overzicht onuitstelbaar en voorgesteld nieuw beleid