Geprognosticeerde balans (per 1-1)

Activa

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

Materiële vaste activa

74.570

77.952

77.168

76.097

Financiële vaste activa

4.534

4.419

4.307

4.196

Totaal vaste activa

79.104

82.371

81.475

80.293

Vlottende activa

Voorraden gronden

37.432

28.820

27.427

28.655

Overige vlottende activa

11.257

11.257

11.257

11.257

Totaal vlottende activa

48.689

40.077

38.684

39.912

Totaal activa

127.793

122.448

120.159

120.205

Passiva

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

9.151

15.352

15.694

16.045

Bestemmingsreserves

23.215

24.969

26.399

24.403

Nog te bestemmen resultaat

0

0

0

0

Voorzieningen

5.656

4.896

5.445

6.039

Vaste schulden

69.600

56.300

55.000

56.000

Totaal vaste passiva

107.622

101.517

102.538

102.487

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden < 1 jaar

17.000

17.000

14.000

14.000

Overige vlottende passiva

3.171

3.931

3.621

3.718

Totaal vlottende passiva

20.172

20.931

17.621

17.718

Totaal passiva

127.793

122.448

120.159

120.205