2017

2018

2019

2020

Actualisatie algemene uitkering

88.119

260.768

42.195

-116.202

Actualisatie budgetten

9.419

-1.581

-7.581

-5.681

Actualisatie kapitaallasten

824.683

773.551

724.661

819.224

Actualisatie/verdeling ambtelijke uren (grex)

-145.660

-145.660

-145.660

-145.660

Actualisatie/verdeling ambtelijke uren (overig)

-5.997

-69.855

-69.855

-69.855

Actualisatie grondexploitaties (rentetoerekening)

-384.479

-394.576

-376.492

-274.696

Totaal mutaties na vaststelling Kadernota 2016

386.085

422.647

167.268

207.130

Actualisatie algemene uitkering
De ramingen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2016 waarvan de effecten nog niet in de Bloesemrapportage 2016 verwerkt waren.Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke raadsinformatienotitie over dit onderwerp. Tevens zijn de effecten van de herijking van het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing (VHROSV) meegenomen zoals die medio juni 2016 bekend zijn gemaakt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Actualisatie budgetten
De actualisatie van de budgetten heeft betrekking op de actualisatie van de (lager) geraamde dividendopbrengsten van Alliander, BNG Bank en Vitens en de leges ( hoger) van burgerzaken.

Actualisatie kapitaallasten
Dit voordeel wordt veroorzaakt door de langdurige lage rente op de kapitaalmarkt. Het grote voordeel wordt veroorzaakt door de leningen die in 2015 en 2016 zijn c.q. (nog) worden afgesloten waarvan het rentepercentage onder de 1% zit. In de begroting 2016 werd voor nieuw aan te trekken leningen (bijvoorbeeld voor de herfinanciering van aflossingen) rekening gehouden met een rentepercentage van 3%, terwijl nu in de begroting 2017 op basis van de provinciale richtlijnen rekening wordt gehouden met 2,5%.

Actualisatie/verdeling ambtelijke uren (grex)
Mede door de afname van het aantal complexen in de grondexploitatie, is ook de ambtelijke inzet hiervoor afgenomen. Hierdoor worden er meer lasten toegerekend aan de Algemene Dienst. Een lagere (structurele) toerekening van ambtelijke uren wordt ook door de provincie aanbevolen in het kader van een solide begroting.

Actualisatie/verdeling ambtelijke uren (overig)
In de begroting 2017 is er een afname van de toerekening van ambtelijke uren aan investeringen. Deze worden niet meer structureel geraamd en ook is voor 2017 de toerekening iets lager dan bij de vorige begroting geraamd. Hierdoor worden er meer lasten toegerekend aan de Algemene Dienst. Een lagere (structurele) toerekening van ambtelijke uren wordt ook door de provincie aanbevolen in het kader van een solide begroting.

Actualisatie grondexploitaties (rentetoerekening)
De niet in exploitatie genomen gronden (o.a. Hondsgemet Noord) zijn in de balans van deJaarrekening 2015 overgeheveld van de grondexploitatie naar de post Strategische gronden. Hierdoor kan er aan deze (voormalige) complexen geen rente meer worden toegerekend. Daarnaast wordt aan de nog lopende complexen vanaf 2017 een lagere rente toegerekend (1,50% i.p.v. 1,77%). De lagere doorbelasting van de rente aan de grondexploitatie levert voor de Algemene Dienst een nadeel op.