Overzicht taakvelden

Taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

13

1.699

-1.685

0

1.609

-1.609

0

1.363

-1.363

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

473

996

-523

486

1.011

-525

516

734

-218

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.126

397

730

276

727

-452

154

1.055

-901

0.4 Overhead

0

2.967

-2.967

0

3.006

-3.006

220

6.965

-6.744

0.5 Treasury

1.474

-1.154

2.628

1.148

-606

1.754

5.726

2.858

2.868

0.61 OZB woningen

5.953

281

5.673

4.020

270

3.749

4.160

282

3.878

0.62 OZB niet-woningen

1.238

0

1.238

3.147

0

3.147

3.174

0

3.174

0.63 Parkeerbelasting

372

0

372

400

0

400

392

0

392

0.64 Belastingen overig

4.248

144

4.104

3.220

67

3.153

3.215

32

3.183

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

28.402

6

28.396

29.242

23

29.220

29.355

0

29.355

0.8 Overige baten en lasten

251

745

-494

222

345

-123

222

473

-251

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

24

1.833

-1.809

0

1.845

-1.845

0

1.831

-1.831

1.2 Openbare orde en veiligheid

20

639

-618

18

718

-701

18

437

-420

2.1 Verkeer en vervoer

1.596

6.153

-4.557

1.292

6.946

-5.654

92

3.402

-3.310

2.2 Parkeren

16

64

-48

20

98

-78

20

65

-44

2.5 Openbaar vervoer

10

99

-88

7

88

-81

0

56

-56

3.1 Economische ontwikkeling

0

137

-137

0

250

-250

0

275

-275

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14.041

14.007

35

7.861

7.834

27

14.577

8.794

5.783

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

51

61

-10

54

54

0

54

42

12

3.4 Economische promotie

123

36

87

123

41

82

124

22

102

4.1 Openbaar basisonderwijs

18

389

-371

15

389

-374

15

386

-371

4.2 Onderwijshuisvesting

28

1.688

-1.660

28

1.718

-1.690

28

1.750

-1.722

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

189

1.463

-1.274

187

1.281

-1.094

187

1.288

-1.101

5.1 Sportbeleid en activering

0

295

-295

0

312

-312

0

212

-212

5.2 Sportaccommodaties

35

330

-295

4

338

-334

238

391

-154

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

66

-66

0

97

-97

0

87

-87

5.5 Cultureel erfgoed

109

281

-172

1

144

-143

1

140

-140

5.6 Media

180

658

-478

44

755

-711

44

728

-683

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

164

2.922

-2.758

60

2.976

-2.916

60

2.177

-2.117

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

545

3.433

-2.888

817

4.001

-3.184

776

3.720

-2.944

6.2 Wijkteams

0

503

-503

0

266

-266

0

281

-281

6.3 Inkomensregelingen

3.486

4.846

-1.361

3.082

5.105

-2.023

3.082

4.635

-1.553

6.4 Begeleide participatie

0

2.510

-2.510

0

2.582

-2.582

0

2.565

-2.565

6.5 Arbeidsparticipatie

15

295

-279

35

278

-243

0

200

-200

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

313

-313

0

453

-453

0

450

-450

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

358

3.362

-3.003

438

4.516

-4.078

438

4.600

-4.162

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1

3.446

-3.445

13

2.097

-2.084

0

2.236

-2.236

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

528

-528

0

1.464

-1.464

0

1.640

-1.640

7.1 Volksgezondheid

0

1.294

-1.294

0

1.235

-1.235

0

1.073

-1.073

7.2 Riolering

3.922

3.217

704

4.025

3.325

700

4.381

3.467

914

7.3 Afval

0

2

-2

0

7

-7

0

4

-4

7.4 Milieubeheer

168

680

-512

4

560

-556

4

504

-500

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

616

770

-154

634

795

-160

848

901

-53

8.1 Ruimtelijke Ordening

99

900

-801

150

941

-791

133

641

-508

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

4.642

3.778

864

4.490

4.447

43

5.510

5.590

-80

8.3 Wonen en bouwen

1.185

1.402

-217

633

1.559

-926

622

1.370

-748

Saldo taakvelden

75.195

68.478

6.717

66.193

65.966

227

78.385

69.723

8.662

Mutaties reserves

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves

6.678

9.970

-3.291

8.065

7.665

400

2.063

10.018

-7.955

Mutaties reserves

6.678

9.970

-3.291

8.065

7.665

400

2.063

10.018

-7.955

Geraamd resultaat

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

81.873

78.448

3.425

74.258

73.631

627

80.448

79.741

706

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Taakveld

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

0

1.384

-1.384

0

1.365

-1.365

0

1.365

-1.365

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

516

729

-213

516

762

-246

516

697

-181

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

126

1.027

-901

126

1.052

-926

126

1.027

-901

0.4 Overhead

192

6.782

-6.590

192

6.695

-6.503

192

6.531

-6.339

0.5 Treasury

5.984

2.616

3.368

5.961

2.955

3.006

5.859

3.029

2.830

0.61 OZB woningen

4.178

286

3.892

4.197

289

3.907

4.206

293

3.913

0.62 OZB niet-woningen

3.180

0

3.180

3.186

0

3.186

3.192

0

3.192

0.63 Parkeerbelasting

369

0

369

369

0

369

369

0

369

0.64 Belastingen overig

3.215

36

3.179

3.215

37

3.178

3.215

40

3.175

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

29.530

9

29.521

29.389

9

29.380

29.380

9

29.372

0.8 Overige baten en lasten

222

543

-321

222

420

-198

222

371

-149

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

1.831

-1.831

0

1.831

-1.831

0

1.831

-1.831

1.2 Openbare orde en veiligheid

18

437

-420

18

433

-416

18

433

-416

2.1 Verkeer en vervoer

92

3.438

-3.346

92

3.478

-3.386

92

3.503

-3.411

2.2 Parkeren

20

62

-41

20

62

-41

20

62

-41

2.5 Openbaar vervoer

0

56

-56

0

3.756

-3.756

0

56

-56

3.1 Economische ontwikkeling

0

275

-275

0

275

-275

0

275

-275

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

50

49

1

50

49

1

50

49

1

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

54

42

12

54

42

12

54

42

12

3.4 Economische promotie

124

22

102

124

22

102

124

22

102

4.1 Openbaar basisonderwijs

15

383

-368

15

371

-356

15

363

-348

4.2 Onderwijshuisvesting

28

2.072

-2.044

28

2.252

-2.224

28

2.431

-2.403

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

63

1.171

-1.108

63

1.191

-1.128

63

1.200

-1.137

5.1 Sportbeleid en activering

0

309

-309

0

299

-299

0

261

-261

5.2 Sportaccommodaties

4

431

-427

4

431

-427

4

430

-427

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

128

-128

0

127

-127

0

128

-128

5.5 Cultureel erfgoed

1

140

-140

1

140

-140

1

115

-115

5.6 Media

44

690

-645

44

689

-645

44

689

-645

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

60

2.162

-2.102

60

2.147

-2.087

60

2.147

-2.087

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

776

3.715

-2.939

776

3.715

-2.939

776

3.715

-2.939

6.2 Wijkteams

0

293

-293

0

120

-120

0

105

-105

6.3 Inkomensregelingen

3.082

4.555

-1.473

3.082

4.492

-1.410

3.082

4.438

-1.356

6.4 Begeleide participatie

0

2.427

-2.427

0

2.354

-2.354

0

2.305

-2.305

6.5 Arbeidsparticipatie

0

150

-150

0

209

-209

0

227

-227

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

450

-450

0

450

-450

0

450

-450

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

438

4.600

-4.162

438

4.642

-4.204

438

4.655

-4.218

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

2.237

-2.237

0

2.237

-2.237

0

2.237

-2.237

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

1.640

-1.640

0

1.640

-1.640

0

1.640

-1.640

7.1 Volksgezondheid

0

1.064

-1.064

0

1.064

-1.064

0

1.064

-1.064

7.2 Riolering

4.490

3.573

918

4.603

3.682

921

4.718

3.794

924

7.3 Afval

0

4

-4

0

4

-4

0

4

-4

7.4 Milieubeheer

4

494

-490

4

494

-490

4

494

-490

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

858

913

-56

865

926

-61

872

938

-66

8.1 Ruimtelijke Ordening

133

641

-508

133

641

-508

133

641

-508

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

4.397

4.578

-180

5.342

5.522

-180

4.432

4.612

-180

8.3 Wonen en bouwen

622

1.313

-691

622

1.317

-695

622

1.312

-690

Saldo taakvelden

62.884

59.757

3.127

63.809

64.689

-880

62.926

60.031

2.894

Mutaties reserves

Begroting 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves

2.025

3.798

-1.773

5.413

3.768

1.645

1.541

3.780

-2.239

Mutaties reserves

2.025

3.798

-1.773

5.413

3.768

1.645

1.541

3.780

-2.239

Geraamd resultaat

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

64.909

63.556

1.354

69.222

68.457

765

64.467

63.812

655

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.