Programma

Nr.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

1 Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

1.1

Personele bezetting taakveld Algemeen Juridische Zaken op orde brengen

67.500

67.500

67.500

67.500

(O)

1.2

Implementatie Omgevingswet

25.000

PM

PM

PM

Dekking: rijksvergoeding

PM

PM

PM

PM

totaal programma 1

92.500

67.500

67.500

67.500

2 Wonen, werken en bedrijven

2.1

Extra sociale huurwoningen

PM

PM

PM

PM

2.2

Uitvoering Ambitiedocument Rivierenregio

79.137

79.137

79.137

79.137

Dekking: verlaging dotatie bestemmingsreserve welvarend

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

(O)

2.3

Tekort revitalisering Bedrijventerrein Beesd

232.518

Dekking vrijval grex Homburg Noord

-100.000

2.4

Uitbreiding formatie economische zaken

56.250

56.250

56.250

56.250

2.5

Gebiedsfonds

50.000

50.000

50.000

50.000

totaal programma 2

307.905

175.387

175.387

175.387

3 Leefbaarheid, welzijn en zorg

(O)

3.1

Bekostiging uitbreiding Rehobothschool met een 22e lokaal

18.853

18.564

18.274

17.984

3.2

Groot onderhoud/aanpassingen niet-commerciële dorpshuizen

20.000

20.000

20.000

20.000

3.3

Pilot Praktijkondersteuner jeugd-GGZ huisarts

50.000

50.000

50.000

50.000

Dekking: transitiekosten jeugdzorg

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

3.4

Preventief aanbod Jeugd

10.000

10.000

10.000

10.000

Dekking: transitiekosten jeugdzorg

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

3.5

Professionalisering Schuldhulpverlening (“van preventie naar competentie”)

41.000

41.000

41.000

41.000

3.6

Dorps- en wijkgericht werken “de dorpsambtenaar”

125.000

125.000

125.000

125.000

Dekking: dorpsplannen

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

(O)

3.7

Sociaal Ondernemen

75.000

PM

PM

PM

3.8

Uitvoering motie Politieke jongerenparticipatie

10.000

10.000

10.000

10.000

3.9

Integraal huisvestingsplan basisonderwijs geldermalsen

-

84.500

149.500

214.500

3.10

Uitvoering Beleidsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed

10.000

50.000

50.000

50.000

3.11

Uitbreiding combinatie-functionarissen

45.000

45.000

45.000

45.000

Dekking: co-financiering

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

totaal programma 3

276.853

326.064

390.774

455.484

4 Landschap, verkeer en openbare ruimte

4.1

Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2017-2021

71.520

76.285

81.050

85.815

4.3

Bladkorven

11.000

11.000

11.000

11.000

4.4

Parkeren

30.000

50.000

50.000

50.000

totaal programma 4

132.520

137.285

142.050

146.815

eindtotaal

789.778

706.236

775.711

845.186

(O) = Onuitstelbaar