Inwoners voorop!

Van hard naar zacht
Het is nog niet zo lang geleden, dat de aandacht van het gemeentebestuur vooral gericht was op ruimtelijke ordening, economie en werkgelegenheid en het beheer van de openbare ruimte. Alles leek te draaien om het bouwen van woningen, ontwikkeling van bedrijventerreinen en aanleg en reconstructie van wegen. Ook de gemeentebegrotingen stonden in die tijd bijna geheel in het teken van deze aandachtsgebieden.
Langzamerhand begint dit steeds meer te kantelen. Alles wat hiervoor genoemd is blijft onverminderd belangrijk. Toch zien we de focus verschuiven van de ‘harde sector’ naar het sociaal domein. Dat sluit aan bij een landelijke trend waarbij de overheid steeds meer een stapje terug doet. Zij is niet langer degene die alleen maar bepaalt en regisseert maar bewust kiest voor een gelijkwaardige rol tussen inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Deze nieuwe rol vertaalt zich vooral in het actief verbinden van partijen en het stimuleren en faciliteren van initiatieven die vanuit de lokale samenleving ontstaan.

Uitdagend en inspirerend
Een uitdagende rol waaraan we hier in Geldermalsen met elkaar steeds meer invulling geven. We merken dat het werkt. Het enthousiasme en wederzijds vertrouwen groeit. Om zomaar wat voorbeelden te noemen kunt u denken aan projecten als:

  • Jongeren Op Gezond Gewicht;
  • de inclusieve gemeente met de geslaagde markt ‘Iedereen doet mee’;
  • het project samen met de lokale ondernemers om de kwaliteit van het winkelcentrum van Geldermalsen te verbeteren;
  • de Groen Doen-verklaringen;
  • beheer dierenweide door vrijwilligers;
  • de beschikbaarstelling van een leegstand pand aan de Rijnstraat in Geldermalsen aan drie organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van zwakkeren binnen onze samenleving.

Belangrijk speerpunt voor de komende jaren is het steeds verder uitrollen van het dorps- en wijkgericht (dorpsambtenaar) werken. Binnen deze begroting is hiervoor financiële ruimte beschikbaar. Daarnaast blijft er ruimte voor succesvolle traject van het Leefbaarheidsbudget.

Gezond
Dat laatste komt omdat Geldermalsen er financieel gezien gezond voor staat. De lange tijd zorgwekkende situatie rond de grondexploitatie is verbeterd. Daarnaast is het weerstandsvermogen gegroeid, waardoor we nog beter in staat zijn risico’s op te vangen. Tenslotte hebben we onze dagelijkse bedrijfsvoering prima op orde. Een positief beeld dat het provinciaal bestuur bevestigt in haar begrotingsscan van augustus dit jaar.

De nieuwe weg
Stenen alleen maken niet gelukkig. Samen leven, dát maakt gelukkig. De begroting 2017 toont duidelijk aan, dat we samen een nieuwe weg in slaan. Om die weg succesvol te kunnen vervolgen is investeren in communicatie, dialoog en dienstverlening belangrijk. Niet langer de stenen, maar de inwoners staan voorop.

Burgemeester en wethouder van Geldermalsen
De secretaris, De burgemeester,
J.C. Steurrijs Dr. M.W.M. de Vries