Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Inleiding
De begroting 2017 bevat een aantal incidentele baten en lasten. Dit overzicht draagt bij aan het inzicht in de financiële positie op de korte en lange termijn. De toezichthouder gebruikt deze informatie ook t.b.v. het beoordelen van het begrotingsevenwicht. Baten en lasten zijn in principe incidenteel als ze voor maximaal drie jaar zijn opgenomen.

In de begroting staan ook veel posten die een verloop kennen over de jaren. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kapitaallasten, de algemene uitkering en de opbrengsten OZB. Dit hebben wij beschouwd als autonome ontwikkelingen en de verschillen tussen de jaren zijn niet aangemerkt als incidentele baten en lasten. Ook budgetten die eens in de 2 of meer jaren zijn opgenomen, vanwege een bepaald patroon in de uitgaven (zoals verkiezingen) zijn niet als incidentele baten en lasten opgenomen. Als ondergrens is een bedrag van € 5.000 gehanteerd.

Meerjarig overzicht incidentele baten en lasten
Onderstaand zijn meerjarig de incidentele baten en lasten opgenomen. Per saldo zijn de incidentele baten hoger dan de incidentele lasten.

Incidentele Baten

Omschrijving

programma

2017

2018

2019

2020

Mutaties per programma:

Dekking vrijval complex Homburg

2

100.000

-

-

-

Resultaat grondexploitatie

2

6.014.114

Totaal incidentele baten per programma

6.114.114

-

-

-

Onttrekkingen reserves:

Dekking toekomstige nadelige saldi

alg

408.763

490.101

-

-

Dekking nadelige effecten rente reserve BBV

alg

300.000

300.000

600.000

600.000

Beschikbaar stellen bijdrage spoorweg PHS

4

-

-

3.700.000

Totaal incidentele mutaties reserves

708.763

790.101

4.300.000

600.000

Totaal programma en reserves

6.822.877

790.101

4.300.000

600.000

Incidentele Lasten

Omschrijving

programma

2017

2018

2019

2020

Mutaties per programma:

Implemtatie omgevingswet

1

25.000

Revitalisering bedrijventerrein Homburg

2

232.518

Doorontwikkeling kernteam ( nw beleid 2016)

3

100.000

100.000

Bijdrage spoorweg in het kader van PHS

4

-

-

3.700.000

Totaal incidentele uitgaven per programma

357.518

100.000

3.700.000

-

Toevoegingen reserves:

Algemene reserve resultaat grondexploitatie

alg

6.014.114

-

-

-

Totaal incidentele mutaties reserves

6.014.114

-

-

-

Totaal programma's en reserves

6.371.632

100.000

3.700.000

-

Totaal overzicht:

Totaal incidentele baten

6.822.877

790.101

4.300.000

600.000

Totaal incidentele lasten

6.371.632

100.000

3.700.000

-

Saldo incidentele baten en lasten

451.245

690.101

600.000

600.000