Programma Totaal

Stip op de horizon

De overkoepelende beleidsdoelstelling bij dit programma is het behouden én benutten van het landschappelijke karakter van de gemeente. Tegelijkertijd moeten de ontwikkelingen in mobiliteit in goede banen geleid worden. Zoals elektrische fietsen en auto's en eco-combi's (extra lange vrachtwagens).

Uitgangspunt is om op een doelmatige en doeltreffende wijze de openbare ruimte en de infrastructuur in te richten en te beheren met voldoende aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Uitgangspunt is zoveel mogelijk planmatig beheer op een, over het algemeen, basis niveau. We zoeken steeds meer de samenwerking met de inwoners. Inwoners willen we ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid. Al langere tijd hebben we afspraken met speeltuinverenigingen over het onderhoud van de speelplaatsen en met sportverenigingen over het beheer van de velden. Daar komen nieuwe ontwikkelingen bij:

 • op wat grotere schaal, vanuit de dorpsplannen
 • op een kleinere schaal, zoals met en door de inwoners verbeteren van de kwaliteit van het groen bij Groen van voldoende naar goed

Relevante ontwikkelingen en trends

Algemeen
Veel van de zaken in dit programma zijn ‘going concern’-taken. Deze worden toegelicht in paragraaf 3, Onderhoud Kapitaalgoederen.

Nieuwe Natuurwet
Per 1 januari 2017 is de nieuwe Natuurwet van kracht. De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt straks 3 wetten;

 • de Natuurbeschermingswet 1998
 • de Boswet
 • de Flora- en faunawet

De rijksoverheid vraagt gemeenten om een gebruiksvriendelijk loket. Voor inwoners en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur toelaatbaar is. De Omgevingsdienst Rivierenland ontwikkelt een eenvoudig stappenplan.Met het stappenplan ziet de toetser van plannen snel of activiteiten de natuur schaden. In de gemeente namen de afdelingen de natuurregels al op in hun werkwijze.

Klimaatbestendig Geldermalsen
De dorpen met haar buitengebieden zijn de plekken waar onze inwoners wonen, werken, ondernemen en hun vrije tijd doorbrengen. Deze gebieden zijn de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving is essentieel.

Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke grote schade aan gebouwen, infrastructuren, openbare ruimte, gezondheid en economie. De wijze waarop wij nu omgaan met hemelwater maakt ons kwetsbaarder bij piekbuien en droogteperioden. In de toekomst kunnen we die steeds minder goed opvangen.

Onderzoek laat zien dat de schade enorm oploopt als we niets doen. De rekening komt is voor woningeigenaren, bedrijven en de toekomstige belastingbetaler.
Het is belangrijk deze schade te voorkomen. Door de opgave nu al te combineren met andere opgaven kunnen we een verbetering van de bebouwde kwaliteit bereiken. Dit voorkomt toekomstige kosten.

Om hieraan invulling te geven gebruiken we een klimaattrap. De klimaattrap zoomt in op wateroverlast, waterschade, droogte, hittestress en smog.
Met deze klimaattrap werken we de integrale disciplines verder uit:

 • wonen
 • infrastructuur
 • groen
 • duurzaamheid
 • recreatie
 • water
 • riolering

Verkeersveiligheid
Voor het eerst sinds jaren is het aantal dodelijke ongevallen in Nederland toegenomen. De meeste dodelijke slachtoffers zijn te betreuren op 50 en 80 km/uur wegen. Opvallend is de toename van het aantal slachtoffers onder scootmobiel gebruikers. Het aantal dodelijk slachtoffers onder fietsers bleef gelijk. Wel zijn er meer letselongevallen bij fietsers. Deze trendbreuk laat zich deels verklaren door de verbeterde ongevallenregistratie. Met name de oudere fietser loopt vaker letsel op. De toename van het gebruik van de elektrische fiets speelt hierin ook een rol. Het is een opgave om ook:

 • de komende jaren de gebiedsontsluitingswegen (50 en 80 km wegen) Duurzaam Veilig te blijven inrichten
 • de veiligheid voor met name de oudere elektrische fietsers te verbeteren

Relatie met andere programma's

Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties. Er is afstemming met programma 2 voor het speerpunt Duurzaamheid (in relatie tot het herziene beheerplan Openbare Verlichting en het toenemende gebruik van elektrische auto's).

Bij programma 3 is afstemming met het speerpunt dorpsgericht werken vanwege de spelregels voor het bepalen van invloed op het dorpsbudget.

Klimaatbestendig Geldermalsen wordt binnen de omgevingsvisie opgenomen in programma 2. De beleidspunten en te nemen maatregelen worden binnen het VGRP (rioleringsbeleidsplan) in 2019-2023 opgenomen.

Inleiding

Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
 • Wat willen we bereiken?
 • Wat gaan we daarvoor doen?
 • Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
 • Wat zijn de risico's?

Speerpunten

Indicatoren

Nieuw in deze begroting is een verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers van waarstaatjegemeente.nl zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. We kunnen er ook voor kiezen om te vergelijken met een selectie vergelijkbare gemeenten en om het tijdsverloop te laten zien. Hier zien we een groeimogelijkheid voor de komende jaren. We horen ook graag uw wensen.

Indicatoren Landschap, verkeer en openbare ruimte

Indicator

Eenheid

Periode

Geldermalsen

Nederland

Ziekenhuisopname na verkeersongeval
met een motorvoertuig

%

2014

7

7

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

2014

10

10

Inleiding

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot en met

Mobiliteitsvisie Geldermalsen

gemeenteraad

januari 2017*

2030

‘Malsen aan de Linge’
Landschapsontwikkelingsplan

gemeenteraad
gemeenteraad

maart 2012
maart 2008

geen einddatum

Beheerplan Groen

gemeenteraad

december 2009

2017

Beheerplan Begraafplaatsen

gemeenteraad

mei 2016

2021

Beheerplan Bomen

gemeenteraad

december 2011

2018

Beheerplan Wegen

gemeenteraad

juli 2014

2019

Beheerplan Bermen

college

juli 2014

geen planmatig beheer

Verbreed gemeentelijk Rioleringsbeleidsplan,

inclusief Stedelijk Waterplan

gemeenteraad

mei 2013

2018

Beleidsvisie&beheerplan Begraafplaatsen

gemeenteraad

mei 2016

2021**

Beheerplan Baggeren 2015-2029

gemeenteraad

juni 2014

2019

Beheerplan Kunstwerken

gemeenteraad

juni 2010

2017

Beheerplan Watergangen

gemeenteraad

januari 2013

2017

Beheerplan Beschoeiingen

gemeenteraad

juni 2010

2018

Beheerplan Hekwerken

gemeenteraad

juni 2010

2015***

Beheerplan Schoonhouden van wegen

gemeenteraad

juni 2015

2020

Beleidsplan Openbare Verlichting

gemeenteraad

mei 2016

2021**

* Mobiliteitsvisie wordt naar verwachting vastgesteld in januari 2017, daarna volgt actualisatie Mobiliteitsplan Geldermalsen (eveneens in 2017)
**mits goedkeuring door raad bij begrotingsbehandeling november 2016
*** wordt bij de actualisatie van het Groenbeheerplan hierin opgenomen (gaat om klein bedrag).

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.

Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

De financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Landschap, verkeer en openbare ruimteRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV (incl. reserves)201520162017201820192020
Lasten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves4623.958444446449453
0.63Parkeerbelasting000000
1.2Openbare orde en veiligheid333434343434
2.1Verkeer en vervoer6.1536.9463.4023.4383.4783.503
2.2Parkeren649865626262
2.5Openbaar vervoer998856563.75656
5.5Cultureel erfgoed271132130130130105
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie2.6782.6541.9471.9321.9171.917
7.2Riolering3.2173.3253.4673.5733.6823.794
7.3Afval274444
7.5Begraafplaatsen en crematoria770795901913926938
Totaal Lasten13.74918.03710.45010.58814.43810.866
Baten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves2.3576.0854574234.125418
0.63Parkeerbelasting372400392369369369
1.2Openbare orde en veiligheid000000
2.1Verkeer en vervoer1.5961.29292929292
2.2Parkeren162020202020
2.5Openbaar vervoer1070000
5.5Cultureel erfgoed10900000
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie8355555
7.2Riolering3.9224.0254.3814.4904.6034.718
7.3Afval000000
7.5Begraafplaatsen en crematoria616634848858865872
Totaal Baten9.08112.4686.1956.25710.0796.494
Exploitatieresultaat na bestemming4.6685.5684.2554.3304.3604.371

De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.

Landschap, verkeer en openbare ruimteRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV mutaties reserves201520162017201820192020
Toevoegingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves4623.958444446449453
Totaal toevoegingen4623.958444446449453
Onttrekkingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves2.3576.0854574234.125418
Totaal onttrekkingen2.3576.0854574234.125418
Saldo mutaties reserves-1.895-2.127-1323-3.67535

De mutaties na bestemming t.o.v. 2017 zijn op hoofdlijnen:

Programma 4

2018

2019

2020

Overhead/ambtelijke uren

-27

-27

-27

Nieuw beleid

-25

-30

-34

Bijstand verstrekkingen

3

6

10

Incidenteel terugkerend/fluctuerend

-26

-53

-64

Totaal verschil t.o.v. basisjaar 2017

-75

-104

-115

Overzicht onuitstelbaar en voorgesteld nieuw beleid