Programma Totaal

Stip op de horizon

‘Meedoen in de samenleving’ is het motto van dit programma. Vitaliteit en sociale cohesie in de dorpen versterken met de middelen die er zijn. Eigen verantwoordelijkheid van de inwoner staat voorop. De gemeente – al dan niet op de achtergrond – stimuleert en vervult zo nodig de rol van regisseur. De transformatie gaat daarmee vorm krijgen en draagt bij aan het sociale gezicht van Geldermalsen.

De gemeente brengt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij elkaar en wil waardevolle initiatieven uit de gemeenschap ondersteunen. We willen ruimte geven voor de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Deze uitgangspunten staan ook aan de basis van de gemeentelijke taken in het sociale domein (Jeugdzorg, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning) en aan die van de nieuwe kunst, cultuur en erfgoednota.

In het belang van de openbare orde en veiligheid in de dorpen werken inwoners, gemeente en maatschappelijke partners samen. Eigen verantwoordelijkheid, sociale controle, toezicht en handhaving gaan daarbij hand in hand.

Relevante ontwikkelingen en trends

De transformatie in het sociale domein

Het proces van de transformatie in het sociaal domein is in volle gang en gaat het sociale gezicht van Geldermalsen vorm geven. De taken en verantwoordelijkheden voor jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet vragen ook de komende jaren onze volle aandacht. Een aantal ontwikkelingen stippen we hier aan:

1. Doorontwikkeling van het Kernteam
Versteviging van de contacten met huisartsen en praktijkondersteuners, met het Veiligheidshuis en met Veilig Thuis. Waarbij aandacht voor het functioneren van Veilig Thuis een punt van zorg blijft.

Verlenging raamcontracten voor 2017 met ca. 250 zorgaanbieders. We onderzoeken of we samen met onze partners tot een vorm van resultaatsturing kunnen komen.

Verdere professionalisering van het Kernteam en afstemming met de sociale teams in Neerijnen en Lingewaal. Het Kernteam richt zich op preventie en zichtbaarheid in de dorpen maar ook op samenwerking met de informele netwerken in de dorpen, zoals Beesd voor elkaar.

2. De informatievoorziening van het sociaal domein
Het berichtenverkeer over facturatie tussen zorgaanbieders en gemeente via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) werkt begin 2017 volledig. Samen met de gegevens uit de in de gemeentelijke backoffice moet dit leiden tot een goed monitoringsysteem.

3. Regionale samenwerking Wmo/jeugd
Sinds 2013 werken de gemeenten in Rivierenland samen bij de uitvoering van de Wmo en jeugdzorg. Eind dit jaar verwachten we concrete voorstellen over de definitieve positionering van het regionale programmabureau. Het is niet verankerd in een formele structuur, zoals de GR Regio Rivierenland.

In deze regionale samenwerking zijn de afgelopen jaren nota’s en verordeningen voorbereid. We werken nu aan:

 • inkoop
 • monitoring
 • regionale beleidsnotitie Wmo en jeugd 2017
 • ketensamenwerking met zorgaanbieders
 • communicatie

4. Inclusieve gemeente
In september 2016 was er een Beeldvormende bijeenkomst en informatiemarkt over inclusieve gemeente (iedereen doet mee).

Bij Iedereen doet mee is het vanzelfsprekend dat alle inwoners er bij horen. Het maakt niet uit welke achtergrond of beperking (fysiek, verstandelijk, psychisch en sociaal) iemand heeft. Een gemeente waar iedereen meedoet aan de samenleving heet een inclusieve gemeente.

Geldermalsen wil een inclusieve gemeente zijn. We stellen een inclusie-agenda op met de huidige stand van zaken en activiteiten om drempels weg te nemen op fysiek, sociaal en verstandelijk gebied.

5. Blijvende zorg voor integraliteit van het sociaal domein
Bij de inrichting van het sociaal domein spraken we af om de taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk integraal op de pakken. Het gaat om werk en inkomen, Wmo en de jeugdzorg. Dat is het geval bij jeugdzorg en Wmo.

De afstemming tussen jeugdzorg en Wmo en de uitvoering van het onderdeel werk en inkomen (Werkzaak) is nog niet optimaal. Wij bevorderen het nakomen van de afspraken over integrale aanpak.

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs
In 2016 vastis het gestelde Integraal huisvestingsplan basisonderwijs vastgesteld. Eén uitgangspunt is dat de schoolbesturen voor een deel cofinancieren. We overleggen hoe en tot welk bedrag deze cofinanciering kan. Als de eerste uitvoeringsplannen gereed zijn kunnen we duidelijkheid geven (2017 en latere jaren).

Kunst, cultuur en erfgoednota
De provincie stelt dit jaar een nieuwe cultuur en erfgoednota vast. Dit is ook mede bepalend geweest voor de opzet onze cultuurnota. Door hiermee rekening te houden versterken we ons eigen beleid. Er zijn mogelijk meer financieringsbronnen. In 2017 geven we op basis van de kadernota kunst, cultuur en erfgoed verder invulling aan het beleid.

Relatie met andere programma's

Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties.

Programma 3 (Leefbaarheid, welzijn en zorg) en programma 2 (Wonen, werken en bedrijven) heeft diverse dwarsverbanden zoals:

 • (preventieve) woningaanpassingen
 • verschillende woon/zorg-initiatieven

De samenhang met programma 4 (Landschap, verkeer en openbare ruimte) komt naar voren bij:

 • dorpsplannen
 • onderwijsgebouwen
 • vervoer
 • speelvoorzieningen

Inleiding

Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
 • Wat willen we bereiken?
 • Wat gaan we daarvoor doen?
 • Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
 • Wat zijn de risico's?

Speerpunten

Indicatoren

Nieuw in deze begroting is een verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers van waarstaatjegemeente.nl zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. We kunnen er ook voor kiezen om te vergelijken met een selectie vergelijkbare gemeenten en om het tijdsverloop te laten zien. Hier zien we een groeimogelijkheid voor de komende jaren. We horen ook graag uw wensen.

Indicatoren Leefbaarheid, welzijn en zorg

Indicator

Eenheid

Periode

Geldermalsen

Nederland

Absoluut verzuim

aantal per 1.000 leerlingen

2014

3

5

Relatief verzuim

aantal per 1.000 leerlingen

2014

38

60

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het vo en mbo onderwijs

2014

1,3

2,0

Niet-sporters

%

2014

52,2

49,9

Banen

aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

2015

907,1

721,7

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2012

1,44

2,57

Kinderen in uitkeringsgezinnen

%

2012

2,21

5,66

Melding kindermishandeling

%

2012

0,21

0,91

Netto participatiegraad

% mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft

2015

67,4

65,4

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

2012

11,07

11,61

Werkloze jongeren

% 16 t/m 24 jarigen

2012

0,58

1,21

Personen met een bijstandsuitkering

aantal per 10.000 inwoners

2015

168,0

405,1

Personen met een lopend re-integratietraject

aantal per 10.000 inwoners

2015

161,3

311,9

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

%

2015

7,3

10,0

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

%

2015

0,7

1,2

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

%

2015

0,4

0,5

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

aantal per 10.000 inwoners

2013

niet bekend

567

Inleiding

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot

Beleidsnotitie Wmo en jeugdzorg 2017-2020

gemeenteraad

4e kwartaal 2016

eind 2020

Algemene subsidieverordening voor maatschappelijke activiteiten 2014

gemeenteraad

22 april 2014

geen einddatum

Nadere regels subsidie maatschappelijke activiteiten 2014

college

13 september 2014

geen einddatum

Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ Wmo,

gemeenteraad

22 april 2014

2016

Lokale sturing en bekostiging Jeugdzorg&Wmo

gemeenteraad

27 mei 2014

2016

Start en inrichting Sociale Kernteams (Groeinota Sociale Kernteams)

gemeenteraad

27 mei 2014

geen einddatum

Verzekering risico’s transities Wmo en Jeugd

gemeenteraad

1 juli 2014

2016 (herzien eind 2015)

Beleidsnota Wmo en Jeugd 2015 en 2016, Samen kan er meer. Kracht van Geldermalsen

gemeenteraad

oktober 2014

2016

Verordening Jeugdhulp 2015 Geldermalsen

gemeenteraad

oktober 2014

geen einddatum

Beleidsnota Jeugd 2014-2016 'Kansen voor de toekomst'

gemeenteraad

25 februari 2014

2016

De regionale visie op het sociale domein ‘De samen redzame samenleving’

gemeenteraad

26 februari 2013

geen einddatum

Lokale visie op het sociale domein ‘Naar een vitale samenleving’

gemeenteraad

26 februari 2013

geen einddatum

Contouren in ontwikkeling. Naar een samen redzame samenleving

gemeenteraad

oktober 2013

geen einddatum

Privacyprotocol

college

januari 2015

geen einddatum

Notitie wonen en zorg

gemeenteraad

oktober 2013

2020

Tweede fase Lekker Thuis Wonen (Opplussen woningen, voorbereid op de toekomst)

college

30 oktober 2012

geen einddatum

Verordening Subsidie Opplussen gemeente Geldermalsen

gemeenteraad

1 juli 2014

2016

Meldpunt informele zorg

college

december 2007

geen einddatum

Heroverweging combinatiefuncties (aantal)

college

september 2011

geen einddatum

Kadernotitie sportstimulering Geldermalsen

gemeenteraad

september 2008

geen einddatum

Verordening culturele en sportieve deelname

gemeenteraad

december 2007

geen einddatum

Visie op Sport en bewegen

gemeenteraad

27 oktober 2015

geen einddatum

Activiteitenplan Sport en Bewegen 2026-2018

gemeenteraad

31 mei 2016

2018

JOGG nota

gemeenteraad

24 november 2015

geen einddatum

Nota Kunstgras

gemeenteraad

1 maart 2016

geen einddatum

Beleidsnota Kunst I en II

gemeenteraad

2006 en 2008

geen einddatum

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten
en Stichting Openbare bibliotheek

gemeenteraad

september 2005

geen einddatum

Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2015-2018

gemeenteraad

25 november 2014

2018

Subsidieverordening Openbare bibliotheek Rivierenland

gemeenteraad

juni 2007

geen einddatum

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Geldermalsen 2015

gemeenteraad

3 maart 2015

geen einddatum

Procedure overleg onderwijshuisvesting gemeente Geldermalsen 2011

gemeenteraad

juni 2011

geen einddatum

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs

gemeenteraad

1 maart 2016

geen einddatum

Convenant voor- en vroegschoolse educatie

gemeente, scholen, voor- schoolse voorzieningen

februari 2014

geen einddatum

Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen 2011

gemeenteraad

juni 2011

geen einddatum

Nota Handhaving en toezicht kinderopvang

college

september 2012

geen einddatum

Verordening kinderopvang

gemeenteraad

september 2004

geen einddatum

Vaststellen zonetarief Regiotaxi

college

24 januari 2012

geen einddatum

Startnotitie Pilot Dorpsplannen

gemeenteraad

mei 2011

geen einddatum

Verordening Inburgering Geldermalsen 2010

gemeenteraad

september 2010

geen einddatum

Verordening Antidiscriminatievoorziening

gemeenteraad

september 2010

geen einddatum

Nota Lokaal antidiscriminatiebeleid 2015

gemeenteraad

oktober 2015

geen einddatum

Inhoudelijk model voor een regionale infrastructuur werk en inkomen (RIW)

gemeenteraad

26 maart 2013

geen einddatum

Beleidsregels terug- en invordering Wwb Ioaw Ioaz gemeente Geldermalsen

college

28 mei 2013

geen einddatum

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

gemeenteraad

oktober 2014

geen einddatum

Beleidsregels bijzondere bijstand als lening en drempelbedrag bijzondere bijstand 2012

college

2 augustus 2011

geen einddatum

Beleidsregels bij bijstandverlening onder verband van krediethypotheek en pandrecht

college

17augustus 2004

geen einddatum

Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, en Ioaz 2015

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening Cliëntenparticipatie

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening individuele inkomenstoeslag

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening verrekening bestuurlijke boete recidive

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Handhavingsplan Participatiewet 2015-2019

gemeenteraad

16 december 2014

2019

Re-integratieverordening

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening individuele studietoeslag

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening loonkostensubsidie

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Verordening Tegenprestatie

gemeenteraad

16 december 2014

geen einddatum

Beleidsregels Reïntegratie en loonkostensubsidie

college

24 maart 2015

geen einddatum

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag

college

24 maart 2015

geen einddatum

Beleidsplan Tegenprestatie

college

24 maart 2015

geen einddatum

Beleidsregel Kostendelersnorm

college

24 maart 2015

geen einddatum

Collectieve ziektekostenverzekering

college

december 2006

geen einddatum

Organisatorisch model voor de regionale infrastructuur werk en inkomen (RIW)

gemeenteraad

25 februari 2014

geen einddatum

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Geldermalsen

gemeenteraad

oktober 2014

geen einddatum

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet

college

23 december 2014

geen einddatum

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

college

december 2014

geen einddatum

Besluit jeugdwet Geldermalsen 2015

college

december 2014

geen einddatum

2e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

gemeenteraad

26-04-2016

geen einddatum

Nadere regeling Mantelzorgcompliment Geldermalsen

college

24-05-2016

geen einddatum

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein

gemeenteraad

01-03-2016

geen einddatum

Uitvoeringsagenda transformatie sociaal domein

gemeenteraad

26-04-2016

geen einddatum

Beleid dorpshuizen in de gemeente Geldermalsen

gemeenteraad

28-04-2015

2019

Beleidskaders die geen einddatum kennen blijven van kracht tot dat een nieuw raads- of collegebesluit wordt genomen tot wijziging.

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.

Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

De financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Leefbaarheid, welzijn en zorgRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV (incl. reserves)201520162017201820192020
Lasten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves394145437747979
3.4Economische promotie303422222222
4.1Openbaar basisonderwijs389389386383371363
4.2Onderwijshuisvesting1.6881.7181.7502.0722.2522.431
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken1.4611.2711.2781.1611.1811.190
5.1Sportbeleid en activering295312212309299261
5.2Sportaccommodaties330338391431431430
5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie669787128127128
5.5Cultureel erfgoed101110101010
5.6Media658755728690689689
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie202210171171171171
6.1Samenkracht en burgerparticipatie3.4334.0013.7203.7153.7153.715
6.2Wijkteams503266281293120105
6.3Inkomensregelingen4.8465.1054.6354.5554.4924.438
6.4Begeleide participatie2.5102.5822.5652.4272.3542.305
6.5Arbeidsparticipatie295278200150209227
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)313453450450450450
6.71Maatwerkdienstverlening 18+3.3624.5164.6004.6004.6424.655
6.72Maatwerkdienstverlening 18-3.4462.0972.2362.2372.2372.237
6.82Geëscaleerde zorg 18-5281.4641.6401.6401.6401.640
7.1Volksgezondheid1.2941.2351.0731.0641.0641.064
Totaal Lasten26.05327.27726.87226.58226.55526.610
Baten (x 1.000)
0.10Mutaties reserves21720795949391
3.4Economische promotie242424242424
4.1Openbaar basisonderwijs181515151515
4.2Onderwijshuisvesting282828282828
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken189187187636363
5.1Sportbeleid en activering000000
5.2Sportaccommodaties354238444
5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie000000
5.5Cultureel erfgoed000000
5.6Media1804444444444
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie000000
6.1Samenkracht en burgerparticipatie545817776776776776
6.2Wijkteams000000
6.3Inkomensregelingen3.4863.0823.0823.0823.0823.082
6.4Begeleide participatie000000
6.5Arbeidsparticipatie15350000
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)000000
6.71Maatwerkdienstverlening 18+358438438438438438
6.72Maatwerkdienstverlening 18-1130000
6.82Geëscaleerde zorg 18-000000
7.1Volksgezondheid000000
Totaal Baten5.0964.8944.9274.5684.5674.565
Exploitatieresultaat na bestemming20.95622.38321.94622.01321.98722.047

De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.

Leefbaarheid, welzijn en zorgRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Taakvelden BBV mutaties reserves201520162017201820192020
Toevoegingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves394145437747979
Totaal toevoegingen394145437747979
Onttrekkingen (x 1.000)
0.10Mutaties reserves21720795949391
Totaal onttrekkingen21720795949391
Saldo mutaties reserves177-62343-20-15-12

De mutaties na bestemming t.o.v. 2017 zijn op hoofdlijnen:

Programma 3

2018

2019

2020

Gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

Algemene uitkering

-54

-112

-180

Sociaal Domein WMO/Jeugd

2

33

48

Participatiewet/GR Werkzaak

182

264

355

Overhead/ambtelijke uren

-10

-10

-10

Kapitaallasten

-152

-211

-242

Nieuw beleid

-49

-114

-179

Bijstand verstrekkingen

-9

-15

-20

Incidenteel terugkerend/fluctuerend

20

122

127

Totaal verschil t.o.v. basisjaar 2017

-70

-43

-101

Overzicht onuitstelbaar en voorgesteld nieuw beleid